Meny
Offertförfrågan
Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Köp & hyresvillkor

1. Uthyrd container är LCS egendom och hyrestagaren förvärvar inte containern pga. detta avtal någon äganderätt till containern. Hyrestagaren får således inte pantsätta, försälja, underuthyra eller på sätt avhända sig containern. Hyrestagaren får inte heller utan skriftligt medgivande från LCS överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

2. Skulle containern eller delar av denna bli föremål för förfogande av myndighet, tas i mät, beslagtas eller beläggas med kvarstad, skingringsförbud eller bli föremål för handräckning eller skulle ansökan göras om hyrestagarens konkurs, eller skulle förhandlingar inledas om beviljande om ackord, moratorium eller annan därmed jämförlig uppgörelse med hyrestagarens borgenärer, eller skulle hyrestagaren inställa sina betalningar eller skulle containern eller delar av den kvarhållas i säkerhet för fordran, är hyrestagaren skyldig att omedelbart till uthyraren göra skriftlig anmälan därom. Det åligger hyrestagaren att redan då utmätning, beslag, kvarstad, skingringsförbud, handräckning eller kvarhållande till säkerhet för fordran ifrågasättes, söka förhindra åtgärden genom företeende av detta kontrakt eller på annat sätt, samt att, om dylik åtgärd vidtagits, verka för att få åtgärden upphävd.

3. Hyrestagaren ansvarar oberoende av vållande till skada på eller förlust av containern, även i den mån skadan eller förlusten inte täcks av utfallande försäkringsersättning. Skada på eller förlust av containern befriar inte hyrestagaren från skyldighet att erlägga hyresavgift eller från övriga förpliktelser enligt detta avtal. Det åligger hyrestagaren att genast underrätta LCS om containern förlorats eller skadats. Hyrestagaren skall ersätta LCS för värdeminskning pga. onormal förslitning. Detta gäller även vid skada eller förlust om utfallande försäkringsersättning jämkas pga. onormal förslitning.

4. Hyrestagaren skall väl vårda containern så att den inte försämras utöver normal förslitning. Hyrestagaren står för alla kostnader som kan uppstå i samband med nyttjandet av containern till dess att containern returneras till LCS.

5. Om containern skulle orsaka skada på person eller egendom, skall hyrestagaren hålla LCS skadelös.

6. LCS får säga upp avtalet med omedelbar verkan och återta containern om hyrestagaren:
inte i rätt tid erlägger hyresavgift eller fullgör annan förpliktelse till LCS.
risk eljest föreligger att hyrestagaren inte kommer att fullgöra sina förbindelser i behörig ordning;
missköter objektet;
i övrigt åsidosätter bestämmelse av väsentlig betydelse i hyresavtalet.

7. Kostnader för återtagande av objektet debiteras hyrestagaren.

8. Om LCS säger upp avtalet pga. avtalsbrott från hyrestagarens sida har LCS, utöver förfallna obetalda hyresavgifter, även rätt till skadestånd.

9. Vid dröjsmål med erläggande av hyresavgiften eller annat belopp skall hyrestagaren betala dröjsmålsränta
enligt de grunder som vid var tid allmänt tillämpas av LCS.

10. LCS kostnader för transport, försäkring och spedition av containern samt dylika kostnader betalas av hyrestagaren vid anfordran om inte annat överenskommits.

11. Containern skall vid hyresperiodens utgång på hyrestagarens bekostnad och risk avlämnas på av LCS angiven adress. Containern skall återlämnas o samma skick som vid leveransen, dock med beaktande av normal förslitning. Onormal förslitning ersätts av hyrestagaren.

12. LCS får överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal inklusive äganderätten till containern.

13. LCS är inte ansvarig för skada och dröjsmål som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller sålunda oavsett om LCS själv är part i eller föremålför sådan åtgärd eller inte. Hyrestagaren äger inte rätt att pga. angivna omständigheter rikta krav på ersättning eller andra anspråk mot LCS eller påfordra befrielse från eller minskning av sina förpliktelser enligt hyresavtalet. LCS är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, för såvitt LCS inte förfarit grovt oaktsamt.

14. Hyresavtalet träder i kraft efter undertecknandet av hyrestagaren alternativt av båda parter. Hyresavtalet kan signeras och accepteras digitalt av hyrestagaren, via mail eller via LCS hemsida. Digital signatur räknas som undertecknande av avtal. Om hyrestagaren inte returnerar avtalet i undertecknat skick inom 7 dagar efter mottagandet betraktas avtalet som om det vore undertecknat, såvida inte hyrestagaren skickar skriftlig underrättelse till LCS om att villkoren inte accepteras.

15. Vid köp är containern LCS egendom tills den är till fullo betald av köparen